"دیگه نگران این نباش که آدما بفهمنت، درعوض با خودت در ارتباط باش، روی چیزهایی تمرکز کن که خوشحالت میکنه، چیزهایی که باعث آرامش وجودت میشه. تو بزرگترین تعهد خودتی، پس عاشق خطاهایت، بی لطافتی هایت، مرموز بودنت، نیرومندی هایت، ضعف هایت و همه چیزت شو. وقتی خودت باشی، زندگی خیلی بیشتر به تکامل میرسد. چه ادم ها تو را بفهمند چه نفهمند، جهان در حال چرخش است، پس چرا گردش بعدی به دور خورشید راجع به‌تو نباشد."

1255 §

Featured Posts

Comments