lessonlearned

789,485 Photos and Videos

18 minutes ago

មើលមិនធ្លុះចិត្តមនុស្ស ល្អដែរដែលគេមិនអោយយើងមើលចិត្តគេដឹងព្រោះកុំពិបាករវល់មើលចិត្តគេ 😐 ទំនេវិញហើយចឹង 😉 fakeyears lessonlearned

00
18 minutes ago

I just use my hatters as my motivator 💙😊 "sandy quotes"🕊 sekali2 nyoba minum teh,nggak selalu kopi😁seperti halnya kehidupan,kita terkadang harus menerima hal yang tidak kita sukai,agar kita tau bagaimana cara menghargai😇 ◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾ jasminetea loveandpeace❤✌ lessonlearned thankstoallah myday lifeislesson

540
20 minutes ago

March meet the maker Day 21: Throwback. My first artisan market, 8/9/18 - I was so nervous, it rained all day, I left my lunch at home and I broke my new flask. I was so naive regarding displaying my stock effectively, on the day I thought it looked pretty good. Now, 6 months on when I look at these photos I grimace, my display looks bloody awful. I tried to cram as much stock on the table as I possibly could, I lacked height, there wasn't enough surfaces to take items off the table. I have learnt so much, looking at how other traders display their wares, Internet research and experimenting myself with different display options. My stall now looks very different, I use box crates, I have a chair for my cushions, varying levels that I feel contributes to aesthetic of my display. I also move the stock around, I don't have the same products in the same places every time. There are still further tweaks that I would like to do, as everything with a new small business it is work in progress. marchmeetthemaker day21 daytwentyone artisanmarket nervous apprehensive fearoftheunknown displayingstock display marketdisplay shopfront displaying boxcrates throwback throwbackthursday tbt tbt❤️ tbthursday lessonlearned aesthetic smallbusiness wip

50
23 minutes ago

Day 21 of the Instagram challenge marchmeetthemaker is ‘Throwback’. This is one of my first ever Etsy products and I’m actually really proud! 😊 Thought there was going to be a bit of embarrassment looking through all the originals, but this presentation box absolutely rocks! I still have some of these gift boxes left, and am feeling very inspired to include them in a handful of future listings. What do you think? xx mothersdaygift throwback throwbackthursday daintyjewelry

41
25 minutes ago

Actions speak louder than words enuf said

232
27 minutes ago

Become a person of minimal needs and you will be much more content. 🧡🧡🧡💛 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••○ Follow faktemio Takip faktemio Ndiqni faktemio •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••● dailydoseofmotivation instaquotesgram successmotivation successaddict prishtina kosova shqiperia inspirationalquotesandsayings quoteforlife faktemio keystosuccess instathoughts motivationnation quoteslover inspirationquotes positivepeople wordsoftheday mindsetcoach successquote miofamily uplifting lessonlearned takeaction inspiringquotes wordsmith teammio quotesgram successmindset entrepreneurmindset knowledgeispower

130
29 minutes ago

Thursday March 21, 2019

41
32 minutes ago

👌👍 . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Follow faktemio Takip faktemio Ndiqni faktemio ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• successquote uplifting lessonlearned takeaction inspiringquotes wordsmith quotesgram aşk thenjeteshpirtit  kosovo prishtina faktemio tirana peja gjilan prizren saranda samantator dorators dafinators kidator taynator edebiyat tutku tutunamayanlar okumahalleri yazarlar dostluk sevgili sair

100
45 minutes ago

Well that was one of my worst workouts ever. Why? Because I ate way too much last night for dinner. Completely off plan. I didn’t eat to fuel my body, so I had little to give today. lessonlearned

11
45 minutes ago

A REAL MAN DOESN'T LOVE A MILLION GIRLS, HE LOVES ONE GIRL IN A MILLION WAYS if you like Share & tag & Follow robinquotes for more awesome content. robinquotes robinquotes robinquotes Please turn on post notification. robinquotes broken_my_hearts motivationalquotes quotesaboutlife quotes quotesgram poetsofinstagram poetssociety tales story poet literature reading wrinting poetry wordgasm relationshipquotes lovequotes promise inspire inspiration truth challenge focus grow lessonlearned loyalty deserve promise heaven treat

131
56 minutes ago

As we grow older, we start to realise what we need and what to leave behind. In most cases, walking away is a step forward. As we grow older, we don’t lose friends, we just learn who the real ones are. Fake friends just want to keep on taking and once you stop giving they will leave you for another target. As we grow older, life becomes simpler, we just enjoy the present moments with the one we love :) As we grow older, we just want to have beautiful memories in beautiful places with beautiful people. throwbackthursday wheninglasgow lessonlearned takemeback winter2019

180
1 hour ago

🙂🤗 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Follow faktemio Takip faktemio Ndiqni faktemio ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• successquote uplifting lessonlearned takeaction inspiringquotes wordsmith quotesgram aşk thenjeteshpirtit  kosovo prishtina faktemio tirana peja gjilan prizren saranda samantator dorators dafinators kidator taynator edebiyat tutku tutunamayanlar okumahalleri yazarlar dostluk sevgili sair

301
1 hour ago

Maldives(Male) "NATURAL WALKWAY IN MALDIVES" Ang Maldibas o Maldives ay isang bansang pulo sa karagatan ng India na binubuo ng mga atoll.Mayaman ito sa mga "coral reefs" at sa mga yamang tubig.Umaabot lamang ng isa hanggang dalawang kilometrong lawak at napapagitnaan ng isang 1.5 metrong pataas sa "Mean Sea Level".Pinagmamalaki rin ng Maldives ang malilinaw nilang katubigan mga tubig dagat at 5-star resorts nito. Maldives Male Asiancountries Lessonlearned Tourist Travels Highschool Project Courage

121
1 hour ago

The energy of the collective the last few days has been almost too much to bear those of us who transmute it back to the light have been struggling tremendously with the enormity of the challenge but thanks to this moon the energy is changing and getting lighter, here's to all those lightworkers keeping it flowing and healing the toxic energies of the collective 💜🙏☯️🕉♊♒⚖ unconditionallove lessonlearned letgo loveyourselffirst divinemasculine divinefeminine divinecalling healer empath violetray

60
1 hour ago

Being dependent is being handicapped!

51
2 hours ago

2019 thrown into a bit of chaos due to the original hip replacement done just 5 years ago failing, Redone with a 4.5 hour operation.The right hip will be replaced soon. Now? We recover and go again. We shut up and we just get after it. Mistakes learned will not be repeated and I'll be back on stage ASAP. Time for another comeback im thinking because there's always a way no matter the brickwall in front of you 💪😊 surgery hip rebuild robot scar good recovery bodybuilding bodybuilder gym trainsmart replacement australia lessonlearned nostopping sowhat meh train ouch nutrition noworries stilltraining brickwall willpower determined committed noexcuses f45 f45_training_helensvale

3012
2 hours ago

✨ Bonne journee Today I let go of that girl that robbed me from my life, took my love and stalked me for some time. You that made sure I couldn’t sleep at night and didn’t feel safe. That is over now you cannot reach me anymore I forgive but I will not forget, thank you for teaching me some hard lessons in life. Please allow me to find and be myself again. gratitude youhealyou growthmindset happiness

181
3 hours ago

Happy humanrightsday We are reminded of the inequalities we still face on a daily basis. Be it your race,religion, sexuality, or who you choose to love. I firmly believe that at some point the power of love will overcome the love of power. But for now I will raise my to see beyond what you’re defined by society and rather get to know the person you are inside.

217
3 hours ago

Lessons learned 🤦🏼‍♀️ put your key outside the car while loading your stuff inside the trunk. Or else you need to rush and get the spare key at home to unlock your car 😭 My pinky 🔑 hiding behind the box. clumsygirl mindelsewhere firsttimeinmylife lessonlearned

102
3 hours ago

Я знаю людей, кто только начинал изучать иностранный язык в 40 с хвостиком. Да, сложнее, чем в 15 и сложнее, чем в 25 и даже в 30, но вполне возможно! И очень даже успешно! 🤗😁✌️ Ведь учиться никогда не поздно!😎🤩😀💪

223
3 hours ago

👌 👌 👌 Repost from zarko.songwriter using RepostRegramApp - I wrote a handful of Songwriting Tips to motivate Songwriters and all the People who love writing songs and poetry. All you need to start is 3 chords and the truth, rhyme is not a necessity, always write and sing from your heart 💚. Let me know if you have any questions about Songwriting process? songwriter songwriting songwritingtips rhyme love advice music musicproduction michaelkellyguitars nsai poetry heartbeat truth sing guitar lifeofamusician remedy lookatme zarko tips wisdom lessonlearned

271
3 hours ago

Would u still? . Wat if someone u r dealing with, owes you something but isn’t capable of reciprocating in kindwud you still go ahead n be good to em n’ continue doing wat u wre doing anyway? What if the person u did a huge favour to, chooses not to reciprocate? Wud u exert n extend goodness in response to indifference nonetheless? If the answer is yes, then this is the pursuit of excellence of character . Ideally speaking, a clean mirror-like heart is only going to reflect Allah’s attributes through actions. It’s essentially the choices we make that change hearts for better or worse. Isn’t life a multitude of choices and aren’t we, while exercising our free-will, driving ourselves towards retribution and/or reward that awaits here and in hereafter? Keeping our guards down and giving in to satan’s low-level warfare because there wasn’t any self-reckoning is a choice we make mistakenlyat times on purpose . Every single moment allows us to add or block love, express or withhold praise, ignore calmly or to react harshly, to stay or walk away. Waiting in hopes for someone to return looking for the wallet they dropped that you happened to have spotted n picked up Its cleaning up after a casual stroll in the park yet consciously n dutifully pickin up trash that's not oursleaving the place a tiny bit better looking than when we 1st found it . Prophet Muhammad PBUH has reminded us of the element of responsibility we bear towards humanity. Those little big things, that will weigh heavily on scales on the day of judgement, like from restoring someone’s damage in any way shape or form, to recondition your mind to be kind after being let down, to repair a broken heart, feeding clothing someone without revealing your identity- is infused with the spirit n desire to pursue excellence n proximity to Him . Life’ll be insanely good, awfully bad, hectic, delightful, demented, invigorating, All of these r guaranteed on the docket, but we will always be given the choice to extract light from the darkness for ourselves alone or share it with someone who needs it, latter is the kind of happiness dat exceeds all pleasures of corporeal existence combined

173
3 hours ago

cung disini siapa yang high agreeableness ? sebuah sifat merasa gak enakan sama orang lain, dan lebih parahnya berusaha sekuat mungkin untuk menyenangkan orang lain?. demi untuk? gatau untuk apa. tapi yang jelas menurutku itu tak akan membuat kamu nyaman, yaiyaalaah namanya juga gak enakan sore kemarin aku DM an dengan seorang yang entah dia siapa harus ku sebut, teman? aku malahan gak tau dari mana dia berasal. lalu siapa? rekan bisnis? gak ada transaksi penjualan yang menghasilkan dan upah nya akan di bagi dua, jadi apa yaa? ya sebut saja dia mawar, biar simple. mawar berkata, katanya " aku ga enak sama tetehaku gak mau jadi orang egois" . sampai sini aku berpikir, apa itu egois? apa itu gak enakan? apa demi dia merasa dia orang baik dan agar ia enak lalu harus aku merentetkan sejumlah keinginan aku yang akan ia kabulkan?. nahlo, jatohnya aku dong yang egois?apa aku nyaman? tidak ani, ( ujar rhoma ) so, stop trying so hard for people who dont know. pikirkan kembali, gak enak nya dimana. jangan menjadi orang yang membuat orang lain berpikir untuk mudah memanfaatkan mu selagi menurutmu itu tak melanggar hak asasi orang lain, hak bersosialisasi, dan hak untuk teguh pada pendirian masing2,, plis keep being you, and enjoy 📝 minnime.stry kisahhariini7 berbagikisahdihariini

181
4 hours ago

Design Process | Day 20 of MarchMeettheMaker My design process takes many forms, from dozens of sketches to multiple iterations in Illustrator to explorations with materialsand then there is the color selection and painting. One piece of it though that I always really is enjoy is making my pieces fit together for the lasering process. This ties together my desire for limited waste, the organizational piece of my brain and the need to be cost conscious and therefore using my materials as wisely as possible. These piggies made me so happy marchmeetthemaker designprocess design process iterations lessonlearned lasercut lasercutjewelry laserearrings lasercutnecklace poppyandhoneybee wood makersgonnamake makermovement makersofinstagram makersofsanfrancisco lasercuttinglady glowforge localvendor makersofetsy Glowforge referral https:glowforge.us/QHJWRZV

142
2 days ago

درود برشما که حتی توی این روزهای سخت اقتصادی از معجزه بیمه_عمر_ارمغان_زندگی_دانا غافل نیستید ❇ جناب اقای رجایی از بیمه گذاران عمر/ ثالث/ حوادث انفرادی ✅ مردی خوش اخلاق و دوست داشتنی از روستای سید_میران_گرگان بیمه_دانا_نمایندگی_بنی_فاطمی 09113803621 بیمه insurancelife gorgan motivation شغل job iran_best_pics world oxford footballseason فوتبالی lessonlearned danae دانشگاه_آزاد_

690
1 week ago

last break with mikmik na makulit 😊

710
2 weeks ago

LET’S FALL AND FAIL! Went downhill today. Naturally black and white picture! ⚫️⚪️⛷❤️❄️ During my skiing I fell a couple of times but got up again. It’s the same in real life. A real cliché, but everyone fails. Most of the successful people didn’t have an easy or a straight way. And most likely there were doubters and negative people along the way that told them to give up or lower their ambitions. In other words to lie down. But one thing the winners have in common is that they get up. Again and again. So let’s get out there and fail a lot - one day you will be the winner! Have a great weekend! 💪🏼🙏🏼❤️👨🏻‍⚕️ doctor cardio ice snow ski skiing downhill slalom scandinavia fail fall outdoors snowsports cold beautifulview killerworkout gains gymlife beastmode workout workoutmotivation bodybuilding lessonlearned fitnessmotivation fitnessjourney getfit goals wayoflife fitnesslife medlife

1706
1 month ago

DO YOU LIVE WHAT YOU PREACH? Here is a picture from a cardiology conference, where heart doctors from all around the world share their scientific results. The participants preach to their patients how to live healthy. And they take the escalator instead of the stairs?! Seriously?! Pathetic! If you give lifestyle advice to others, you really should live by them yourself! 🤬👨🏻‍⚕️🙏🏼 doctor cardio cardiology pathetic livewhatyoupreach medicine medlife heart escalator stairs fitnessmotivation fitness fitnesslifestyle gains workout workoutmotivation lessonlearned beastmode getfit running wayoflife lazy angry prescription workyourassoff

895
1 month ago

LIFE IS NOT FAIR. For a cardiac nerd like me, the echocardiography above is a gem. Sadly for the patient, it’s not exciting at all. Cardiomyopathies are inherited diseases which affect different walls of the heart. Several types of cardiomyopathies exists. In this case we have a typical case of ”Arrhythmogenic Right Ventricle Cardiomyopathy”. The right ventricle (upper left heart room in the video) is affected and the echocardiography shows all the typical signs (which is relatively rare to see so clearly as in this case). The disease is progressive. Over time, severe rhythm disorders is what makes it dangerous and deadly. This patient have a protective form of pacemaker (ICD), which will defibrillate if it detects such a life threatening rhythm disorder. Except for heart transplantation, no curative treatment is currently available. Doctor’s orders: be happy that you weren’t born with a severe disease, and that you don’t have to walk through life with a device in your body which at any given time can give you an electrical shock which feels like you’ve been kicked by a horse doctor cardio heartfailure pacemaker heart echo echocardiography ecg patient icu intensivecare exercise training gains fitnessmotivation workyourass disease getfit workout lessonlearned 911 prescription medlife medicine icd arvc cardiomyopathy

511
1 month ago

”I ONLY HAVE A COLD SO I CAN TRAIN, RIGHT?” . Above is the heart of a 30-year old woman, examined at the intensive care unit (with contrast). She has severe heart failure and the heart is barely pumping. Why is that? She is suffering from myocarditis, which is a viral infection in the heart. Hopefully she will recover, but her heart will suffer permanent damage. She got this infection after she trained while she was having a cold. A simple cold! The majority of infected hearts arise from training during an active infection. Doctor’s Orders: if you don’t feel physically well, you probably shouldn’t train. You should NEVER EVER train if you have a fever and/or a sore throat. If you are sick you need to recover and the gains will have to wait! You should eat some snacks, drink soda and watch netflix all the day doctor cardio heartfailure pacemaker heart echo echocardiography generalelectronics ecg patient icu intensivecare exercise training fitness gains fitnessmotivation workyourass goals disease getfit workout lessonlearned 911 prescription crt medlife medicine

754